Política de privadesa

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se us informa que les dades personals proporcionades per vostè a través del lloc web smilics.com i els seus subdominis ia través de qualsevol aplicació informàtica o mòbil (d’ara endavant APP) titularitat de SMILICS TECHNOLOGIES, S.L., així com les dades de consum i de producció recollides a través dels dispositius WIBEEE, seran tractats en els termes següents:

Responsable del tractament

Les dades personals seran tractades per SMILICS TECHNOLOGIES, S.L., amb domicili per a l’exercici de drets a CL LEPANTO, 43 – 08223 TERRASSA (Barcelona). Email: rgpd@smilics.com.

Dades recollides

 • Identificador d’usuari i adreça de notificacions: e-mail.
 • Característiques de l’habitatge/s o local/s monitoritzat: Codi postal, superfície, nombre de persones que habiten, equipament elèctric (electrodomèstics principals).
 • Dades del consum elèctric: Múltiples paràmetres elèctrics com a potència activa, potència reactiva, tensió de xarxa, corrent, factor de potència, i altres paràmetres relacionats.
 • Dades de contracte elèctric: potència elèctrica contractada, tipus de subministrament o de tarifa.
 • Dades de facturació: Nom complet, DNI/NIF, adreça fiscal, telèfon.
 • Geolocalització: Situació de l’equip instal·lat (no de la persona).

Dades elaborades

 • Consum elèctric individualitzat per electrodomèstic en resolució diària (virtual submetering).
 • Comparatives de consum elèctric entre perfils semblants.

Finalitats del tractament

 • Complir la nostra relació contractual. Per prestar els nostres serveis, cal que recopilem informació relativa al consum d’energia realitzat, així com l’energia generada (en cas de comptar amb instal·lació d’autoconsum). De la mateixa manera, la informació relativa a les característiques de la instal·lació monitoritzada, tarificació i geolocalització és també indispensable per a la prestació dels nostres serveis, l’objectiu principal dels quals és ajudar l’usuari a entendre el consum elèctric (i producció) de casa/local, analitzar-ho, comparar-ho amb semblants i optimitzar-ho energèticament i econòmicament.
 • Recollir i tramitar comandes de compra d’equips o de llicències de programari a través de la botiga web o a través de compres embegudes a l’app mòbil.
 • Informar-lo sobre els nostres productes i serveis, quan així ho sol·liciti a través dels formularis del lloc web o per correu electrònic, o quan hi ha un interès legítim del responsable del tractament basat en una relació contractual prèvia.
 • Donar contestació i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, si escau.
 • Gestionar la vostra participació en presents i futurs processos de selecció, quan ens feu arribar les vostres dades (inclòs el vostre currículum) amb aquesta finalitat.
 • Amb la finalitat d’obtenir informació de l’ús del lloc web, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la freqüència d’utilització. A aquests efectes, el RESPONSABLE utilitza informació estadística elaborada pel proveïdor de serveis d’Internet que no permet identificar l’interessat en cap moment.

Legitimació

Execució d’un contracte on l’interessat és part. Les dades de consum recollides a través dels dispositius WIBEEE, així com les dades obtingudes com a conseqüència de la relació contractual, seran tractades únicament per donar compliment a la relació contractual.

Consentiment. Les dades personals obtingudes a través dels formularis del lloc web seran tractades únicament segons el consentiment atorgat per l’interessat, a través de l’acceptació de la casella disposada amb aquesta finalitat. Aquest consentiment es pot retirar en qualsevol moment.

Interès legítim del responsable. La informació estadística obtinguda del lloc web serà tractada sobre la base de l’interès legítim del responsable. Aquesta informació no permet identificar l’usuari.

Destinataris

Les dades personals no seran comunicades a tercers, excepte obligació legal.

Conservació

Les dades personals facilitades per l’usuari per rebre comunicacions comercials, seran conservades mentre l’interessat no sol·licite la supressió o retiri el consentiment.

Quan l’usuari enviï les vostres dades personals per participar en processos de selecció del RESPONSABLE, les dades seran tractades per participar en aquests processos de selecció, i si no fos seleccionat, es conservaran les seves dades personals durant un període de dos anys per tal de poder comptar amb la participació en futurs processos.

Quan l’usuari enviï les vostres dades per contactar amb el RESPONSABLE, realitzar consultes o suggeriments, les dades es conservaran mentre sigui necessari per a tal fi i puguin derivar-se responsabilitats del tractament.
Dades de trànsit, estadístiques i visites web: les dades seran conservades durant el termini de tres anys.

Les Dades de consum, així com les dades obtingudes com a conseqüència de la relació contractual, seran conservades mentre duri aquesta relació.

Drets

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, de limitació i oposició al vostre tractament, mitjançant escrit, acompanyat de document oficial que us identifiqui dirigit a CL LEPANTO, 43 – 08223 TERRASSA (Barcelona). Email: rgpd@smilics.com. En cas de disconformitat amb el tractament, també teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web o a través de qualsevol APP titularitat de SMILICS TECHNOLOGIES, S.L. accepta el seu tractament i declara formalment ser més gran de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i l’ús del portal als menors de 14 anys.

El RESPONSABLE recorda a les persones grans que tinguin a càrrec seu menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte.

També els informa que hi ha programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Tractament derivat de l’ús de les xarxes socials

En seguir el nostre perfil a les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals conforme a la política de privadesa de la corresponent xarxa social. Igualment, consent expressament l’accés del RESPONSABLE al tractament de les seves dades contingudes al seu perfil i que les notícies publicades sobre qualsevol producte del RESPONSABLE apareguin al seu mur. La seva petició per connectar implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats, i aquesta és la base legal del tractament. Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva oposició o retiri el seu consentiment, i podrà retirar-lo en qualsevol moment.

Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals es trobin publicades o estiguin incloses en comentaris, podran sol·licitar al RESPONSABLE la cancel·lació dels mateixos.