Condicions Generals de Venda

Aquestes condicions són aplicables a totes les Comandes de Compra encarregades a Smilics Technologies, S.L.© en endavant el Venedor.

1. Informació General

1.1. El Comprador accepta totes i cadascuna de les clàusules presents en aquestes condicions excepte aquelles que puguin ser modificades mitjançant acord escrit amb el Venedor.

1.2. La validesa de les nostres ofertes caducarà en 3 mesos, a no ser que s’especifiqui el contrari.

1.3. Les Comandes realitzades pel Comprador i rebudes pel Venedor no podran anul·lar-se, excepte acord escrit, entre les parts.

1.4.  Les dades tècniques incloses o en annexes a les nostres ofertes (ex: dissenys, catàlegs…) són aproximades. Tota la informació tècnica és propietat del Venedor, quedant prohibida la reproducció, còpia o la seva transmissió a tercers sense el previ consentiment per escrit del Venedor.

1.5. Qualsevol obligació del Venedor derivada de la relació comercial, incloent les pactades en contra o addicionalment a aquestes Condicions, es considerarà prescrita transcorreguts 12 mesos des de l’entrega de la mercaderia, en el cas que el Comprador no hagi exercit els seus drets durant aquest període.

2. Preu

2.1. El preu cotitzat sempre s’ha de considerar EXW Ex-works (INCOTERMS) amb embalatge estàndard inclòs, a no ser que s’indiqui el contrari en l’oferta escrita del Venedor.

2.2. La validesa de les nostres ofertes, és la indicada en la clàusula 1.2, un cop exhaurida, els preus podran revisar-se si els costos canviessin.

2.3. El Comprador és l’únic responsable del cobrament, enviament i pagament de qualsevol o de tots els impostos, càrrecs, gravàmens i valoracions imposats per les autoritats governamentals o d’altre tipus en el Territori, pel que fa a la comanda de compra, la transferència de la propietat, possessió dels béns i ús del mateix.

2.4. Els preus indicats en l’oferta del Venedor són “Preus Nets sense IVA”.

3. Entrega

3.1. Amb l’avís de disponibilitat de la mercaderia per part del Venedor al Comprador, l’entrega es considerarà completada. Una vegada realitzada, ja sigui parcial o total, la propietat de la mercaderia lliurada, així com els seus riscos per pèrdues o danys, es transfereixen al Comprador. Llevat que el Venedor indiqui el contrari, es permetrà realitzar lliuraments anticipats abans del termini acordat, així com parcials. L’avís de disponibilitat o d’una d’entrega parcial, implica l’acceptació per part del Comprador de la Factura corresponent.

3.2. El termini d’entrega acordat començarà a comptar des de l’acusament de recepció per part del Venedor, de la comanda de compra, incloses totes les condicions tècniques i comercials pactades. En el cas de requerir pagament per avançat amb acusament de recepció de la Comanda de Compra, el termini d’entrega no començarà a comptar fins que el Venedor acusi recepció del pagament en el seu compte.

3.3. El termini d’entrega s’incrementarà, sense cap responsabilitat de cara al Venedor, pel mateix temps perdut en un cas de força major, entenent com a tal, tots els imprevistos inevitables, així com qualsevol circumstància fora de l’abast del control raonable del Venedor, incloent entre d’altres: retards o rebuig de components, materials o documents oficials, o impossibilitat d’aconseguir els recursos laborables humans o de transport. Aquest augment en el termini d’entrega pot ocórrer inclús després que s’hagin produït retards en la mateixa comanda, o per altres motius.

3.4. El Venedor té dret a posposar l’entrega o bé augmentar el termini d’entrega acordat, en cas que, en la data acordada, el Comprador no hagi completat tots els pagaments anticipats o parcials pactats, així com per canvis realitzats en les característiques del producte requerits pel Comprador, després d’haver enviat la Comanda de Compra.

3.5. Si no es pogués realitzar l’entrega per causes com les descrites en el punt 3.1. el Venedor podrà posar la mercaderia al magatzem transcorreguts 15 dies després de l’avís de disponibilitat. En aquest cas, es consideraran complertes les obligacions del Venedor i els béns i riscos que s’indiquen en el punt 3.1. seran transferits al Comprador. Igualment, el Comprador estarà obligat a assumir els costos de dipòsit o emmagatzematge.

3.6. En el cas que el Venedor, hagi acceptat per escrit, qualsevol penalització per retards en l’entrega de la mercaderia, aquesta no podrà ser reclamada pel Comprador si no pot demostrar fefaentment haver sofert un perjudici real.

4. Pagament i Reserva de Propietat

4.1. Els pagaments es efectuaran pel preu estipulat i en la data pactada per escrit. En cas d’ajornament o retard en el pagament, el Venedor es reserva el dret a reclamar interessos de demora.

4.2. Si a l’hora de lliurar la mercaderia no es paga totalment el seu preu, la venda s’entendrà realitzada amb reserva de domini/propietat i aquesta reserva de propietat de la mercaderia es mantindrà fins que no quedi cap quantitat pendent.

4.3 Un cop rebuda la Comanda de Compra en ferm, les condicions de pagament seran  confirmades per la cobertura de riscos de COFACE.

5. Embalatge, Transport i Assegurança

5.1.  L’embalatge especial diferent de l’estàndard, el transport i l’assegurança, no estan inclosos en el preu del Venedor, a menys que s’indiqui el contrari en l’oferta realitzada pel Venedor.

6. Garantia

6.1. Correspondrà aplicar, els termes de garantia de Producte del Venedor detallats en l’ANNEX II.

7. Documentació Tècnica i Comercial

7.1. Tots els documents de caràcter tècnic (manuals, fitxes tècniques, dissenys…) o documents comercials (ofertes, condicions…) proporcionat pel Venedor, hauran de ser tractats pel Venedor com a informació confidencial, quedant prohibida la seva reproducció, còpia o transmissió a tercers sense previ consentiment per escrit del Venedor.

8. Limitació de Responsabilitat

8.1. Les responsabilitats del Venedor incloses les seves empreses subcontractades, per qualsevol reclamació contractual o extracontractual derivada d’aquest contracte, es limitaran al Preu del Producte, servei o component que fos l’origen de la reclamació.

9. Llei Aplicable – Jurisdicció

9.1. Aquestes Condicions, totes les accions i acords que sorgeixin d’elles, així com els drets i obligacions de les parts, s’administraran i interpretaran de conformitat amb les lleis catalanes.

9.2. Qualsevol disputa entre les parts que sorgeixi d’aquestes Condicions es resoldrà sense recurs als tribunals i d’acord amb el Reglament d’Arbitratge del Centre d’Arbitratge de la Cambra de Comerç de Barcelona per un o més àrbitres designats d’acord amb l’esmentat reglament. El lloc de l’arbitratge serà Barcelona (Catalunya) i l’idioma serà el català.

10. Vigència

10.1. Les presents Condicions Generals de Venda són aplicables per a tots aquells punts en els quals no existeixi acord escrit en contra. Qualsevol condició del Comprador que pugui estar en contradicció amb aquestes Condicions Generals de Venda, només tindran validesa si el Venedor així les hagués acceptat per escrit.