Garantia

Smilics Technologies, S.L. © en endavant SMILICS es compromet a fer-se càrrec de qualsevol producte subministrat que tingui funcionament defectuós causat pel disseny o fabricació del mateix, dins dels termes que es detallen en el següent acord.

 

1. Termes i Condicions per Exercir la Garantia

1.1. SMILICS es farà càrrec dels defectes observats el més aviat possible, utilitzant els mitjans que consideri més adequats, assumint els costos que se’n derivin.

1.2. Els productes substituïts tornaran a ser de nou propietat de SMILICS i se li hauran de ser retornats tan aviat com es sol·liciti.

1.3. A elecció de SMILICS, la garantia s’exercirà, ja sigui proporcionant un producte de substitució, o bé reparació del mateix. Amb aquesta finalitat, la devolució del producte defectuós a les instal·lacions de SMILICS s’haurà de realitzar en els següents 30 dies naturals a partir del moment en el qual s’hagi declarat com a defectuós; SMILICS haurà d’assumir els ports dels productes de substitució o bé dels que s’hagin reparat. L’incompliment, per part del Comprador, del termini de 30 dies per a completar la devolució del producte presumptament defectuós, permetrà a SMILICS facturar el producte de substitució o el cost de la reparació.

1.4. La garantia no cobreix, sota cap circumstància, les despeses relatives a la cerca de l’element defectuós en les instal·lacions, ni el desmuntatge o muntatge del producte en el seu lloc d’instal·lació. Si, degut a la naturalesa dels equips, la reparació s’hagués de dur a terme in situ, SMILICS assumirà les despeses de mà d’obra relatives a l’esmentada reparació (amb l’excepció del temps d’espera i de les despeses incorregudes degut a que els equips no estiguessin disponibles).

1.5. No s’acceptarà cap devolució ni es realitzarà cap tipus d’abonament de cap producte que no hagi sigut comprat directament pel Comprador a SMILICS. A fi de garantir aquest punt, el Comprador facilitarà sempre la informació de la factura de venda corresponent. El Comprador determinarà la traçabilitat del material en qüestió amb l’esmentada factura.

1.6. L’acció de reparació, està subjecte a tots aquells Compradors residents a Espanya, Portugal, Illes Balears Illes Canàries, Ceuta i Melilla. Qualsevol altra localització fora de la Península Ibèrica, s’haurà de cotitzar.

1.7. SMILICS no acceptarà devolucions d’equips declarats com a obsolets, descatalogats, usats o instal·lats, o bé sotmesos a desmuntatge o altres manipulacions que impedeixin oferir garanties de la seva normal utilització.

2. Exclusions de Garantia

2.1. La responsabilitat de SMILICS es limita a, reparar o substituir el producte sempre i quan no s’hagi manipulat per cap persona no autoritzada per SMILICS o que s’hagin incomplert les especificacions d’ús facilitades per a l’esmentat producte.

2.2. El producte s’ha d’instal·lar i connectar correctament, conforme a les instruccions i especificacions de SMILICS, així com totes aquelles normatives vigents d’Electricitat i Seguretat. Aquesta garantia no indemnitza al Comprador del producte per reclamacions per danys materials causades per pèrdues d’operacions, serveis ni beneficis.

2.3. Queden exclosos de la garantia: els accessoris, parts, peces o ferratges diferents a aquells subministrats per SMILICS.

2.4. La present garantia és exclusiva. Cap persona o entitat està autoritzada per canviar, afegir o crear una garantia o obligació fora del que s’estableix en aquest document per als productes fabricats i subministrats per SMILICS.

3. Procés de Devolució

3.1. El Comprador haurà de contactar amb SMILICS en un temps màxim de 30 dies des de la troballa del defecte, ja sigui per tel. +34 93 515 85 48 o per e-mail support@smilics.com per a obtenir el número d’expedient d’autorització de devolució.

3.2. El Comprador retornarà a SMILICS el producte defectuós.

3.3. SMILICS tornarà el producte reparat al client o bé el substituirà.

4. Durada de la Garantia

4.1. La garantia, esmentada, serà aplicable en un termini màxim de 2 anys o el que dicti la llei de venda de béns de consum.

4.2. El període de garantia computarà a partir de la data de factura de compra, o bé de l’albarà d’entrega corresponent si aquest últim fos posterior.

4.3. La reparació del producte no allargarà el període de garantia esmentat. No obstant, s’aplicarà una garantia de 6 mesos, que substituirà a tots els efectes, la garantia inicial, que comptarà a partir de la data de la reparació.

4.4. L’acció de reclamar prescriurà als 3 anys des de la data de lliurament del producte.

4.5. El Comprador haurà d’informar a SMILICS de la falta de conformitat en el termini de 2 mesos des que en va tenir coneixement.

5. Responsabilidat de SMILICS

5.1. SMILICS respondrà davant del Comprador de qualsevol falta de conformitat que existís en el moment del lliurament del producte.

5.2. Si existís defecte en el producte lliurat, el Comprador podrà optar per reparar-lo o bé, substituir-lo, excepte que una d’ambdues opcions resulti impossible o desproporcionada.

5.3. La reparació o substitució, serà gratuïta pel Comprador, tant en costos derivats del transport, com en el de material, sempre que el producte es trobi dins de les condicions de garantia.

6. Responsabilidat del Comprador

6.1. Per tal de poder beneficiar-se d’aquesta garantia, el Comprador haurà d’aportar tota la informació sobre el defecte que se li atribueixi al producte, tan aviat com sigui detectat. Així mateix, haurà de facilitar a SMILICS, tota la documentació que ho justifiqui, amb la finalitat de contrastar l’esmentada informació per poder aplicar els acords continguts en la present garantia.

6.2. Excepte acord amb SMILICS, el Comprador no podrà en cap cas portar a terme reparacions pel seu compte ni a través de tercers. Això eximirà tota garantia de producte.

6.3. Si transcorregut el termini de 2 mesos des de la compra, el Comprador, no sol·licita autorització de devolució del producte, s’entén que ja no podrà exercir ús del dret a desistiment.

7. Dret Aplicable

7.1. Les esmentades condicions, accions i acords que sorgeixin dels mateixos, així com els drets i obligacions de les parts s’administraran i interpretaran de conformitat amb les lleis catalanes.

7.2. Qualsevol disputa entre les parts que sorgeixi d’aquestes condicions, es resoldrà sense recurs als tribunals i d’acord amb les Regles d’Arbitratge del Centre d’Arbitratge de la Cambra de Comerç de Barcelona per un o més àrbitres designats d’acord amb l’esmentat reglament. El lloc d’arbitratge serà Barcelona (Catalunya) i l’idioma serà el català.

8. Protecció de Dades

  • Responsable: SMILICS TECHNOLOGIES, S.L.
  • Finalitat del tractament: confeccionar el pressupost sol·licitat.
  • Conservació de les dades: mentre l’interessat no sol·liciti la seva eliminació.
  • Destinataris: no es cediran dades a tercers excepte obligació legal.
  • Drets: pot exercir els drets d’accés, rectificació, eliminació, limitació, oposició i portabilitat mitjançant escrit, acompanyat de còpia del document oficial que l’identifiqui, dirigit al Responsable  a la següent adreça: C/Baldrich, 222-226 Terrassa (08223) Barcelona-CAT o per e-mail: rgpd@smilics.com  En cas, de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (aepd.es).