Política SGI

SMILICS TECHNOLOGIES, SL, a partir d’ara SMILICS som una empresa dedicada al disseny, fabricació i subministrament de sensors de corrent, transformadors partits; i de la custòdia i tractaments de les dades dels equips de mesurament.

Tenim l’objectiu de ser reconeguts per la nostra innovació, qualitat als nostres productes i per la nostra dedicació, transparència, estant totalment:

 • Compromesos amb la millora contínua i el compliment dels objectius i les estratègies de l’empresa.
 • Compromesos amb la protecció del medi ambient, la prevenció de la contaminació i l’entorn de les nostres instal·lacions.
 • Compromesos amb la seguretat i salut dels nostres companys, eliminant els perills i reduint els riscos que els nostres empleats puguin tenir a les nostres activitats.
 • Compromesos amb la consulta i participació dels treballadors.
 • Compromesos amb protegir la propietat intel·lectual tant pròpia, com del client, assegurar la integritat, disponibilitat, confidencialitat i autenticitat de la informació emmagatzemada, processada i custodiada, i salvaguardar els recursos utilitzats per a la prestació dels serveis, entenent per aquests conceptes:
  • Integritat: és la propietat que cerca mantenir les dades lliures de modificacions no autoritzades.
  • Disponibilitat: és la característica, qualitat o condició de la informació de trobar-se a disposició dels qui hi han d’accedir, ja siguin persones, processos o aplicacions.
  • Confidencialitat: és la propietat de la informació, per la qual es garanteix que està accessible únicament a personal autoritzat per Smilics Technologies a accedir a aquesta informació.
  • Autenticitat: és l’assegurament de la identitat o origen.

Per aconseguir aquests objectius, hem desenvolupat un equip únic i amb una estratègia definida que es desplega en un Sistema de Gestió Integrat, basat en les Normes internacionals ISO 9001, 14001 i 45001. Al nostre equip formen part tots els empleats i col·laboradors de SMILICS, sent la Direcció qui assumeix el lideratge de l’empresa per impulsar la implicació de tota la plantilla, orientant els seus esforços cap a la planificació, respecte al medi ambient, a la sostenibilitat, la seguretat de la informació i la Seguretat i salut dels treballadors, evitant qualsevol conseqüència no desitjable, aportant els recursos tècnics i humans necessaris perquè els objectius es compleixin.

La tasca, de tots els membres de l’organització, és defensar els objectius que ens proposem mitjançant les directrius definides al Sistema de Gestió, i que contribueixen a:

 • Complir amb la normativa vigent aplicable en Medi Ambient, en Riscos laborals i en qualitat del producte, salvaguardar la informació com el compliment dels requisits del client i usuaris per millorar-ne la satisfacció i la seguretat com altres requisits que SMILICS subscrigui.
 • Optimitzar les condicions de treball i potenciar un bon clima laboral.
 • Actuar i participar amb els nostres aliats externs, estenent les nostres exigències en qualitat, medi ambient, seguretat de la informació i seguretat i salut laboral a proveïdors, representants i operadors logístics.
 • Disposar de personal amb la formació i la motivació suficients per aconseguir la millora dels processos i la seva orientació a la satisfacció dels clients, assegurant que tots coneixen els possibles riscos i mesures preventives.
 • Assegurar a totes les parts interessades, la màxima protecció de la vostra informació, així com la propietat intel·lectual i les dades personals.

Aquestes estratègies es despleguen al Sistema de Gestió de SMILICS en Objectius, Estratègies d’empresa, metes i indicadors específics que periòdicament són avaluats i aprovats per la Direcció. La política del Sistema de Gestió Integrat de SMILICS és revisada, es comunica a totes les parts interessades.

Fdo. Sr. José Antonio Martín
Director General